1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
Bart Bosmans
Manestraat 65
3540 Herk-de-Stad
+32-495/83.28.34
BE0654.993.884
E-mail: mail@fototools.be
14 dagen garantie: niet goed, geld terug!
De consument heeft het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij afstand doet van de aankoop zonder strafbeding en zonder aanwijzing van de reden binnen de 14 dagen vanaf de dag na de levering van de producten.Wanneer hij gebruik maakt van dit recht moet hij op eigen kosten en risico’s het geleverde product in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon, terugzenden naar de maatschappelijke zetel van Fototools, manestraat 65, 3540 Herk-de-Stad;
 
2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
2.1. Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Fototools. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Fototools kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
2.2. Onder niet-professionele koper of consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van Fototools verwerft of gebruikt zonder beroepsoogmerk.
2.3. Onder professionele koper wordt verstaan iedere persoon die niet valt onder de definitie van artikel 2.2. t.t.z. iedere natuurlijke of juridische persoon die producten of diensten van Fototools verwerft of gebruikt met uitsluitend of minstens gedeeltelijk beroepsdoeleinden. Diens boekhouding en diens fiscale aangifte hebben bewijskracht.
De professionele koper mag de bijzondere wettelijke bescherming ingesteld door de Wet op de Handelspraktijken ten gunste van de consument niet inroepen.
3. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
3.1. De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.fototools.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod, zodat de wilsuiting alleen van de kandidaat-koper om deze producten te verwerven, nog geen contract in het leven roept.
De specificaties zoals vermeld in de catalogus zijn ons ter beschikking gesteld door de respectievelijke invoerders/fabrikanten en zijn onder voorbehoud van wijziging en typfouten.
3.2. De informatie die de kandidaat-koper via de site aan Fototools overmaakt, maakt een aanbod tot aankoop uit in diens hoofde.
3.3. Ten gevolge van dit aanbod zal HCMedia een emailbevestiging van de bestelling overmaken met de prijs van de goederen of bestelde diensten, inclusief de heffingen, de prijs van het eventueel vervoer van de goederen; het totaal bedrag dat betaald zal worden door de koper, de plaats en de termijn van de levering.
3.4. Het contract wordt geacht afgesloten te zijn als de emailbevestiging wordt opgestuurd naar de koper.
3.5. Het contract wordt derhalve geacht te zijn afgesloten op de zetel van Fototools Manestraat 65, 3540 te Herk-de-Stad.
4. HET RECHT VAN VERZAKING
Dit artikel wordt enkel toegepast op de niet-professionele consument, zoals bepaald in artikel 1.
4.1. De consument heeft het recht om de verkoper op de hoogte te brengen dat hij afstand doet van de aankoop zonder strafbeding en zonder aanwijzing van de reden binnen de 14 dagen vanaf de dag na de levering van de producten.
4.2. De consument moet kennis geven van zijn afstand per e-mail.
4.3. Wanneer hij gebruik maakt van dit recht moet hij op eigen kosten en risico’s het geleverde product in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon, terugzenden naar de maatschappelijke zetel van Fototools Manestraat 65, 3540 te Herk-de-Stad;
Deze kosten kunnen evenwel niet te laste zijn van de koper indien het geleverde produkt niet beantwoord aan de beschrijving van het aanbod.
4.4. Fototools zal binnen de twee weken na wederontvangst, de staat van het teruggezonden product onderzoeken.
4.5. Indien de producten en/of hun verpakking beschadigd zijn, zal Fototools de consument op de hoogte brengen van de terugzending van de goederen naar het adres van bestelling.
4.6. Behoudens andersluidend beding, mag de consument zijn recht van afstand te doen niet uitoefenen voor levering van producten vervaardigd overeenkomstig de instructies van de consument; van producten die geïndividualiseerd zijn; die niet teruggezonden kunnen worden, die kunnen beschadigd worden of snel verlopen.
4.7. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Fototools de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering en verpakking.
5. PRIJZEN
5.1. De prijzen zijn inclusief BTW , Reprobel en Recupel-bijdrage.
De eventuele verschuldigde verzendkosten zijn niet in de aangegeven prijzen inbegrepen.
5.2. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. In geval van promotie gelden de data waarin deze promotie valt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.
5.3 Indien de op de site weergegeven verkoopprijs door foutieve info, een zware berekeningsfout of een communicatiefout lager ligt dan de door HCMedia verschuldigde aankoopprijs van het gekozen artikel behoudt Fototools het recht om het order te annuleren en de klant hiervan te verwittigen. Indien de klant reeds zou betaald hebben doet Fototools het nodige om de klant de betaalde som terug te storten. Ieder geschil zal beslecht worden door de bevoegde instanties en desgevallend de rechtbanken.

6. BETALING

6.1. Principe van de contante betaling :
De betaling zal verricht worden ten gevolge van de emailbevestiging van Bart Bosmans van de bestelling.
Betalingswijze:
– of betaling via overschrijving op de bankrekening van Bart Bosmans Argenta BE81 9799 7369 7624 voor produkten die worden opgestuurd.
-of contante betaling bij afhaling op adres: Manestraat 65 te 3540 Herk-de-Stad.
Indien de bank de betaling weigert, kan Fototools de verkoop als onbestaande/ontbonden beschouwen en de bestelling annuleren. Wij aanvaarden geen deelbetalingen en/of voorschotten.
6.2. Intresten en schadebeding :
In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à 1% per maand.
Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10% als schadebeding, met een minimum van 125 Euro.
7. LEVERING
7.1. Levering is alleen mogelijk indien het afleveradres in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland of Frankrijk gelegen is.
7.2. De koper zal de gewenste leveringsplaats in zijn bestelling bepalen.
Hij zal hetzij een gekozen adres aanduiden met uitzondering van een Postbus, hetzij de producten zelf in ontvangst nemen na contante betaling op adres: Manestraat 65, 3540 te Herk-de-Stad.
Indien de koper een ander adres verkiest voor de aflevering dan dit voor de faktuur, dan moet dit zo vermeld worden op de bestelbon.
De koper is steeds verantwoordelijk voor de correctheid van de verschafte info.
Indien het alternatieve adres niet correct/compleet is, kan Fototools weigeren om de bestelling te versturen.
Indien hij kiest voor afhaling, zullen geen vervoerskosten aangerekend worden.
Indien hij kiest voor verzending op een gekozen adres, zal hij de verzendingskosten (bepaald in de bestelbevestiging) dragen.
Deze kosten worden berekend in functie van de waarde van pakket en het land van aflevering.
In geval van afwezigheid bij de levering wordt de koper gehouden om opnieuw af te spreken met de vervoerder en zullen de onkosten veroorzaakt door de supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.
7.3. De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen aldus geen essentiële voorwaarde van de verkoop.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de prijs niet volledig en definitief betaald is, behoudt of herkrijgt Fototools de eigendom van de verkochte producten.
Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de koper vanaf de ingebruikname van de goederen.
9. VERPLICHTING OM DE GOEDEREN IN ONTVANGST TE NEMEN EN TERMIJN OM KLACHT IN TE DIENEN
9.1. De professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die gedaan werd op de dag van de levering.
9.2. De niet professionele koper is verplicht om de goederen in ontvangst te nemen de dag na het verstrijken van de termijn van zeven dagen vermeld in artikel 4.
9.3. De klachten i.v.m. de geleverde producten moeten bij HCMedia toekomen ten laatste binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de levering voor de professionele koper, vanaf de dag na het verstrijken van de termijnen waarvan sprake in artikel 4 voor de niet-professionele koper.
9.4. De klachten moeten gericht worden per aangetekend schrijven of via email aan Fototools Manestraat 65, 3540 te Herk-de-Stad en verplicht begeleid zijn van een kopie van de factuur of bestelbon.
9.5 Na deze termijn worden de goederen vermoed definitief aanvaard te zijn door de koper als conform, en worden zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand en/of aanvaard te zijn.
9.5. Dit artikel geldt eveneens voor de herstellingen onder waarborg of daar buiten.
10. CONTRACTUELE WAARBORG VAN DE VERKOPER
10.1.HCMedia biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. De garantietermijn (indien van toepassing) staat steeds vermeld in de produktbeschrijving.
10.2 Fototools is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken
10.3 De koper dient in het geval hij beroep wil doen op de contractuele waarborg, het bewuste artikel persoonlijk of middels aangetekende zending af te leveren op het maatschappelijk adres zoals hierboven vermeld met een copie van de aankoopfaktuur en het eventueel meegeleverde garantiebewijs.
Indien klachten van de afnemer door Fototools gegrond worden bevonden, zal Fototools naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HCMedia en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Fototools voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens HCMedia in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fototools en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
11. BESCHERMING VAN HET PRIVE-LEVEN
Zodra de koper beslist om via internet te kopie, moet hij zijn identiteit, e-mail adres en andere persoonlijke informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het contract kenbaar maken.
Zodra deze informatie is verstrekt, maakt Fototools er gebruik van om de bestellingen te beheren.
De koper staat eveneens toe aan Fototools om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te maken teneinde haar site en de goederen die zij voorstelt te verbeteren.
Fototools behoudt de persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.
Op ieder moment mag de geregistreerde gebruiker vragen om de opgenomen informaties over hem te raadplegen, en desgevallend om de onjuiste informaties te verbeteren door zijn aanvraag te richten aan Fototools, Manestraat 65, 3540 Herk-de-Stad.
12. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
12.1. Fototools mag al haar rechten overdragen aan derden krachtens een contract afgesloten met haar kopers.
De overdracht slaat op haar rechten en plichten, mits zij de koper inlicht van deze overdracht.
12.2. De koper kan echter in geen geval zijn rechten en plichten overdragen aan een derde zonder voorafgaandelijk en schriftelijk de toestemming van Fototools gevraagd en verkregen te hebben.
13. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
13.1. Het Belgisch recht is altijd van toepassing op alle geschillen.
13.2. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd.